Meny

Akustik

Ljudeffekt (enhet Watt) i form av vibrationer tillförs luften runt fläkten. Beroende på bl a avstånd från fläkten, fläktens placering samt omgivningens ljudabsorption ger ljudeffekten upphov till olika stora ljudtryck (enhet Pascal). Ljudtrycket anger storleken på de svängningar som sätter t ex trumhinnan i rörelse. Ljudeffekten och ljudtrycket presenteras oftast som logaritmiska värden, de kallas då ljudeffektnivå (LW) respektive ljudtrycksnivå (Lp). Båda har enheten dB.

A-filtret. Det mänskliga örat fungerar bra runt 2000 Hz men har begränsad känslighet för både högre och lägre frekvenser. Vid beräkningar efterliknar man örat genom att låta ljudet filtreras, vanligen med ett A-filter. Det värde som erhålls då ljudtrycksnivån justeras med A-filtret kallas ljudnivå (LpA) med enhet dB(A).

 

 

Ljudredovisning i fläktdiagram. Ljudmätningar i Akrons laboratorium görs i enlighet med ISO 3741. I diagrammen presenteras alstrad total ljudeffektnivå LWtot (dB) utan avdrag för A-filter. Korrektionsfaktorer för oktavbandsuppdelning presenteras i tabeller vid diagrammen.

Beräkning av ljudnivå. Ljudnivån beräknas genom att omvandla ljudeffektnivå till ljudtrycksnivå och sedan justera med A-filtret. Skillnaden mellan Lw och Lp, ΔL, utläses ur diagrammet nedan. A-filtret dras ifrån i varje oktavband varefter oktavbandsvärdena från 125-8000 Hz summeras logaritmiskt (Lp= 10xlog [100,1xLp125+100,1xLp250 +...+100,1xLp8k]). 63Hz-bandet behöver ej ingå i beräkningen.

Beräkning med ljuddämpare. Ljuddämpare har olika dämpningsförmåga beroende på storlek, material och konstruktion. Dämpningen är olika i de olika frekvensbanden precis som A-filtret. Denna dämpning dras ifrån i varje oktavband innan den logaritmiska summeringen görs.

Utbredningsfaktor Q anger hur koncentrerad spridningen av ljudet är. Finns inga hinder och ljudet sprids helt sfäriskt är Q=1, men sitter källan på en vägg sprids ljudet bara i en halv sfär, Q=1/2, osv.

Ekvivalent absorptionsarea A är summan av rummets delytor multiplicerat med respektive absorptionsfaktor α. En helt reflekterande yta har α=0 medan α=1 är helt absorberande. A kan uppskattas till höger i diagrammet nedan.

Exempel: En ljudkälla, Lwtot=100dB, Kok=-19,-12,-9,-8,-6,-6,-10,-17, sitter i vinkeln mellan tak och 2 väggar. Ljudet utbreder sig då i en ¼-sfär från källan. Lokalen är 300 m³ med väldämpade ytor. Bestäm ljudnivån i en punkt 5 m från ljudkällan.

Till höger i diagrammet bestäms rummets ekvivalenta aborptionsarea till 200 m². Till vänster i diagrammet går man sedan i tur och ordning in med avståndet 5m, utbredningsfaktorn ¼ och den ekvivalenta absorbtionsarean 200 m² och avläser ΔL till 15dB.

Ljudtrycksnivån blir 100-15=85 dB. Dela med hjälp av Kok upp 85 dB i oktavband och lägg på A-filtret. Summera slutligen alla oktavband logaritmiskt. Slutresultatet i det aktuella fallet blir en ljudnivå på 84 dB(A).